Lowie Kopie
Printservice.Amsterdam

Algemene voorwaarden de kleine lettertjes

Hier vind je alle kleine lettertjes over de algemene voorwaarden, privacy beleid, cookies

Algemene voorwaarden Lowie Kopie BV
Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze Algemene Voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.

Algemene Voorwaarden van Lowie Kopie BV gevestigd Linnaeusstraat 107  1093 EL Amsterdam

Versie geldig vanaf 01-01-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lowie Kopie BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lowie Kopie BV. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lowie Kopie behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Lowie Kopie garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Wij streven wij er naar om binnen 10 werkdagen te produceren en te verzenden. Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zijn alle levertermijnen en aanspraak hierop niet van toepassing.  Indien de levertijd niet haalbaar is zal Lowie Kopie de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lowie Kopie  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ,of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Lowie Kopie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lowie Kopie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Leveringen / afhalen in een van de Lowie Kopie Vestigingen is gratis. Bezorgen binnen de regio €10,00 Per post binnen Nederland afhankelijk van formaat en gewicht tegen normale verzendkosten. Met een minimum van brievenbus post €2,50 Pakket post minimum €8,50.Verzendkosten boven de €15,00 worden altijd door Lowie Kopie aan de klant gemeld.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.
3.4 De in de webshop vermelde prijzen gelden alleen voor de producten die via de webshop zijn besteld. Voor producten die niet via de webshop worden besteld gelden ten alle tijden de normale winkelprijzen.

4. Herroepingsrecht Recht op retour / klachten
4.1 Niet gepersonaliseerde producten Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder opgave van reden. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lowiekopie.nl Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Lowie Kopie Bv Linnaeusstraat 107 1093 EL Amsterdam. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt Lowie Kopie  binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

4.2 Gepersonaliseerde producten: Geen recht op retour
Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@lowiekopie.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lowie Kopie dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lowie Kopie. Lowie Kopie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Beleid.
5.2 Lowie Kopie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Lowie Kopie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lowie Kopie deze gebreken onmiddellijk te melden via info@lowiekopie.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering Lowie Kopie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Lowie Kopie gegrond worden bevonden, zal Lowie Kopie  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lowie Kopie  mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Lowie Kopie  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De eventuele bevestigings instructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop u onze handleiding gebruikt of interpreteert. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen - op hiervoor bestemde ondergronden wordt gemonteerd; - op eigendom van derden wordt gemonteerd; - onrechtmatig verwerkt  wordt. 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lowie koie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lowie Kopie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Lowie Kopie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Lowie Kopie  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Lowie Kopie en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Lowie Kopie op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 lowie Kopie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lowie Kopie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1Lowie Kopie  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lowie Koie  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Lowie Kopie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lowie Kopie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Lowie Kopei  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De opdrachtgever draagt bij verzending, hetzij van hardcopy, hetzij via digitale snelweg, het risico voor de door hen aan de leverancier ter beschikking gestelde te verveelvoudigen of te reproduceren zaken. Vrachten en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Door het enkele feit van het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteursweg of enig eigendomsrecht beschermde zaken verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of daarmee overeenstemmend recht, hoe ook genaamd van derden, wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier voor alle gevolgen die uit de reproductie of verveelvoudiging voortvloeien. De uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende financiële verplichtingen tegenover de auteur van of gerechtigde op de te verveelvoudigen of te reproduceren zaak komen voor rekening van de opdrachtgever. 
11.3 Voor schade aan originelen welke bij normale bewerking zou kunnen ontstaan aanvaard de leverancier geen aansprakelijkheid.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Lowie Kopie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lowie Kopiezolang de afnemer de vorderingen van Lowie Kopie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lowie Kopie  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Lowie Kopie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lowie Kopie of een door Lowie Kopie aan te stellen derde om, in alle gevallenLowie Kopie eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lowie Kopie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lowie Kopie.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Lowie Kopie BV – Lowie Kopie Online – Linnaeusstraat 107 1093 EL Amsterdam

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Privacy beleid.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lowie Kopie BV. Je dient  ervan bewust te zijn dat Lowie Kopie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

Lowie Kopie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy verklaring                                                                                                                                                                        Mei 2018
Lowie Kopie hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als Lowie Kopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Mocht er iets niet duidelijk zijn in onze privacyverklaring stel dan je vragen via:
Lowie Kopie BV, Linnaeusstraat 107 1093 EL Amsterdam administratie@lowiekopie.nl
Telefoon : 020-4682071 Lowie Kopie BV gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze: ● Als je een bestelling in de winkel plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, telefoonnummer (aflever)-adres nodig om uw bestelling uit te voeren en om je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
● Als je een bestelling online plaatst,ontvangen we je naam, e-mail,-adres, (aflever)-adres, telefoon nummer, ip-adres en betaalgegevens dit om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Let op we slaan geen betaling of creditcard gegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop bij Lowie Kopie.
● Om het online winkelen bij Lowie Kopie zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en je gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in jouw voordeel verbeteren.
● We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en om onze Dienstverlening te kunnen bieden.
● Wij gebruiken je e-mailadres niet zonder je toestemming om je te informeren over de ontwikkeling van de website of om je op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties.
● Voor de juiste verwerking van facturen zijn je NAW gegevens, telefoon nr, email adres en eventueel BTW nr nodig.
● Als je een contact aanvraag via de website invult worden deze gegevens niet opgeslagen maar naar ons email adres gestuurd.
● Telefoonnummer en email vragen wij aan u, enkel om u te contacten met betrekking tot vragen over uw opdracht of de door u opgevraagde informatie of offerte te beantwoorden.
● Lowie Kopie richt zich niet op voor kinderen jonger dan 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden door onze website kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van hun ouders. Als na melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier blijkt dat een kind jonger dan 16 jaar ten onrechte op onze site ten onrechte is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we het account annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Verstrekking aan derden
Lowie Kopie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Lowie Kopie maakt gebruik van
verschillende leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en
verzending van producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. Wij delen uw adresgegevens
uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
•het versturen van uw bestelling (pakketpost – koerier)
Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de diensten of het beschermen van
onze rechten, of de rechten van onze gebruikers, verstrekken we je persoonsgegevens aan
wetshandhavingsinstanties, onderzoekorganisaties of in gerechtelijke procedures.
Bewaartermijn
Lowie Kopie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar
voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of
misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens
verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens
waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL =
Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien.
Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en
indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in
onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.
● Om je online bestelling zo veilig mogelijk te maken word je gevraagd om een account met
wachtwoord aan te maken.
● Als je bij Lowie Kopie online een bestelling plaatst, bewaren wij je gegevens op een Secure Server
(beveiligde computer). Bij Lowie Kopie online heb je alleen toegang tot je accountgegevens met
behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je
persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden
verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Je
wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en kan niet meer leesbaar gemaakt worden, wat
betekend dat het door niemand kan worden bekeken of bekend worden gemaakt, ook niet door
Lowie Kopie.
● Lowie Kopie biedt in haar winkels de service om gebruikt te maken van een openbare dhz
computer. Hierbij ben je zelf verantwoordelijk over welke informatie je opent, bekijkt, print.
Zorg ervoor dat je altijd uitlogt en de browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Sla geen
(persoonlijke) gegevens op onze computers op. Gebruik hiervoor een extern opslagmedium.
Onze DHZ computers worden dagelijks opgeschoond.
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
● Alle personen die namens Lowie Kopie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt wettelijke rechten op informatie over de persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op
correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Van deze rechten kan je op de snelste,
eenvoudigste en gemakkelijkste manier gebruik maken door op je account in te loggen en jegegevens die daar
zijn opgeslagen direct te bewerken. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele
bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.
Je kunt ook contact opnemen via administratie@lowieKopie.nl Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij
een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs
mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook
het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookieverklaring
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een
website en opgeslagen door uw webbrowser. Een cookie bewaart gegevens over u en lijkt hierin op het
voorkeurenbestand dat door softwareapplicaties wordt aangemaakt. Cookies hebben een aantal verschillende
functies. Sommige cookies zijn essentieel voor het laten werken van onze website en het leveren van onze
services aan u. Sommige cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven staan nadat u
de website hebt verlaten, en sommige cookies zijn sessiecookies, wat betekent dat deze worden verwijderd
zodra u uw internetbrowser afsluit. Via uw browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren, maar
houd er wel rekening mee dat het functioneren van de website door gewijzigde cookievoorkeuren kan worden
beïnvloed (de website kan niet beschikbaar zijn of minder effectief werken).
Lowie Kopie identificeert bezoekers niet persoonlijk en gebruikt de cookies niet om contact met u op te nemen.
Lowie Kopie streeft ernaar uw privacy te allen tijde te respecteren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, 
versie 01-05-2018 heeft kunt u contact met ons opnemen:
Lowie Kopie BV, Linnaeusstraat 107 1093 EL Amsterdam Tel. 020482071 administratie@lowiekopie.nl

Herroepingsrecht Recht op retour / klachten

Niet gepersonaliseerde producten
Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder opgave van reden. Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@lowiekopie.nl Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Lowie Kopie Bv Linnaeusstraat 107 1093 EL Amsterdam. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt Lowie Kopie  binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Gepersonaliseerde producten: Geen recht op retour
Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling niet gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of trekken, kleurafwijking van de te gebruiken materialen kunnen geen grond voor afkeuring zijn. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@lowiekopie.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.